موتورخانه

موتورخانه

دودکش موتورخانه

دودکش موتورخانه های مسکونی و تجاری بطور معمول با ورق سیاه ۲ و ۳ میلیمتر ساخته میشوند.این کانالها بصورت کانال های درز جوش ساخته میشوند.

بطور کلی ساخت و اجرای کانالهای موتورخانه، از دیگ تا لوله های سیمانی سخت و پیچیده میباشد .چرا که در اتاقک موتورخانه معمولا لوله های زیادی کار شده و به علت محدود بودن فضا عبور دادن کانالهای دودکش زمان بر و سخت میباشد.